clarificari euro200

Clarificări și extrase din metodologie pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare:

(3)Comisia constituită la nivelul unităților de învățământ are următoarele atribuţii:
a)afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Legea nr. 269/2004, normele
metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului; (*pe site-ul
școlii , distribuit pe grupuri de către diriginți, învățători etc).

DEPUNEREA CERERILOR (*doar cererile se transmit prin poștă, email sau orice formă de
mesagerie, gen whatsapp sau messenger către diriginte sau secretariatul școlii !!!
trebuiesc înregistrate; celelalte documente pot fi preluate din dosarele existente în școală)
( termen FINAL 17 aprilie)

b)verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme
metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele în original;

c)înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea,
cu număr şi dată; ( termen 22 aprilie- 14 mai)

d)după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să
ateste primirea dosarului;

e)verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite comisiei judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, situaţia centralizatoare a dosarelor înregistrate;
( termen 14 mai)

f)după aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice,
eliberează beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform modelului prezentat
în anexa nr. 3, şi înregistrează eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic
la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul
calendaristic în curs;
g)după achiziţionarea calculatorului de către fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii
nr. 269/2004, comisia primeşte de la acesta dovezile achiziţiei (factura sau factura fiscală,
după caz, şi procesul verbal de predare-primire a calculatorului) şi le înaintează comisiei
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Cele două documente se vor depune de către
elev în copie, cu condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte şi actele în original.
Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu
originalul.

(1)Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care
comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în
original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar.

(2)În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ prevăzută la alin. (1) poate fi
plătită de beneficiar şi în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obţinut de către beneficiarii
Legii nr. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru
achiziţionarea calculatoarelor.

(3)Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.

ro_RORomanian