ERASMUS+

EU programme for education, training, youth and sport

Strategii de incluziune

APEL DE SELECȚIE
2021-1-RO01-KA122-SCH-000015832
Procedura de selecție a beneficiarilor la mobilitățile de formare Erasmus+ pentru profesori   Versiunea 1/07.12.2021Strategii de incluziune   Proiect de mobilități de formare Erasmus+ pentru cadrele didactice
Prezentare de proiect   Școala Gimnazială comuna Crăcăoani, asemeni altor instituții cu profil asemănător din mediul rural, se confruntă cu o serie de probleme în care cel mai mult afectați sunt elevii – lipsa incluziunii corect implementate, utilizarea superficială și insuficientă utilizare a instrumentelor TIC, existența agresiunilor verbale și fizice în rândul elevilor, din aceste probleme principale derivând lipsa de interes a elevilor față de educație, numărul mare de absențe, rezultate slabe obținute de elevi (nu doar la teste și la materiile școlare, ci și la purtare), riscul de abandon școlar, tensiunile dintre elevi. Intenționam să îmbunătățim aspectele menționate prin participarea a 12 cadre didactice la cursuri de formare – astfel, acestea vor deține competentele necesare rezolvării problemelor existente. Pentru îmbunătățirea aspectelor deficitare din instituția noastră ne propunem să îndeplinim următoarele obiective: O1: Atribuirea claselor de elevi și instituției un caracter incluziv Ținta: includerea tuturor elevilor în educație, în special a celor cu probleme și a celor de etnie rroma. Indicatori de bază: diversitatea populației școlare (elevi de etnie rroma, elevi cu situație materială precară, care provin din familii dezorganizate) O2: Îmbunătățirea metodelor de predare a materiei și a calității conținutului. Ținta: introducerea a cel puțin doua noi metode în predarea materiei și în modalitatea de asimilare a acesteia de către elevi Indicatori de bază: tradiționalismul existent O3: Diminuarea agresiunilor verbale și fizice din rândul elevilor Ținta: reducerea agresiunilor dintre elevi cu cel puțin 10% față de ultimul an. Indicatori de bază: tensiunile dintre elevi, agresiunile existente Pentru dobândirea competentelor necesare construirii unui mediu incluziv, 4 cadre didactice vor participa la cursul ‘Towards the inclusive classroom: best practice’ – Areadne, Kalamata, Grecia. Pentru dobândirea cunoștințelor necesare diversificării conținutului educațional și a modului de predare, 3 cadre didactice vor participa la cursul ‘Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning’ – Cervantes Training, Madrid, Spania. Pentru abordarea fenomenului de bullying și reducerea numărului de agresiuni, 5 cadre didactice vor participa la cursul ‘Prevent violence in your school community’ – Areadne, Kalamata, Grecia Profesorii care vor participa la cursurile de formare, vor obține: idei practice de inserare a muncii colaborative în procesul de educație, idei creative de structurare a planurilor de lecție (individualizate și colective), metode de inserare a muncii pe baza de proiecte în sala de clasă, moduri de utilizare a WebQuests, idei practice – schimburi de experiență – exemple de bune practici, moduri de construire a unei implicări active și constructive a elevului, încurajarea elevului să își asume propria învățare, construirea unui climat școlar incluziv, echilibrat și colaborativ, strategii de incluziune a elevilor de etnie rroma, moduri de identificare a elevilor dotați și valorificarea lor, competențe îmbunătățite de management al clasei, metode de învățare individualizate și colaborative, motivație profesională crescută, politici școlare îmbunătățite, metode de leadership și de coordonare, planuri de acțiune pentru combatere a abandonului școlar și de bullying.   IMPORTANT 1 – Locațiile de formare, perioadele sau formatorii pot fi schimbați în funcție de actualizările primite. Nu se schimbă tematica cursului 2 – Mobilitățile de formare se vor desfășura doar în condiții de siguranță, după consultarea alertelor de călătorie emise de Ministerul de Externe.  

 
DOCUMENTE DE CANDIDATURĂ  
Pentru participarea la procedura de selecție a beneficiarilor mobilităților de formare Erasmus+, este necesară utilizarea următoarelor documente:   Formular de candidatură – documentul poate fi descărcat de pe pagina de proiect http://eincluziune.eu/selectie.html Acesta se completează electronic (cu excepția rubricilor de certificare – semnătură participant, locul și data semnării).Curriculum Vitae Europass – informații referitoare la acest document se por găsi la https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv iar platforma de creare și editare online a acestuia poate fi accesată la https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=ro Rezultatele testării cunoștințelor de limbă engleză – platforma de testare poate fi accesată la http://www.examenglish.com/leveltest/ Sunt necesare rezultatele de la ambele probe (gramatică și înțelegere) și o declarație pe proprie răspundere prin care solicitantul atestă autenticitatea parcurgerii probelor lingvistice. Cunoștințele lingvistice trebuie sa fie minim B1.  
 
    
 PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIILE DE FORMARE   Participarea la o mobilitate de formare finanțată în cadrul acestui proiect presupune parcurgerea de către solicitanți a unei proceduri de selecție.   Conținutul dosarului de candidatură  Dosarul de candidatură reprezintă cele trei tipuri de documente enumerate la punctul 3 din prezentul document. Lipsa oricărui tip de document din acest dosar duce la respingerea cererii de candidatură. Dosarul trebuie trimis în format electronic (vezi explicațiile din Ghidul candidatului) și în format imprimat, la secretariatul din Școala Gimnazială, Comuna Crăcăoani, cu înregistrare în registrul de intrări/ieșiri al școlii. Sunt obligatorii ambele variante de depunere a dosarului, lipsa uneia dintre acestea ducând la respingerea cererii candidatură. Cele două formate de dosar (cel electronic și cel imprimat) trebuie să aibă conținuturi identice. Daca se constată la evaluarea tehnică deosebiri de conținut între cele două formate, candidatura este respinsă (vezi Condiții de excludere).Perioada de depunere a candidaturilor de participare la stagiile de formare.  Data limită de depunere a dosarelor de candidatură, atât în format fizic (la secretariatul din Școala Gimnazială, Comuna Crăcăoani) cât și electronic este 10 februarie 2022. Orice dosar depus după această dată este considerat respins. Sistemul online de trimitere a candidaturilor și formularul de aplicație înregistrează în mod automat data și ora trimiterii sau a imprimării formularului de candidatură. De asemenea, data de înregistrare în registrul de intrări/ieșiri din Școala Gimnazială, Comuna Crăcăoani trebuie să fie până pe 10.02.2022, inclusiv.  În cazul în care nu sunt ocupate locurile oferite, se va organiza o nouă sesiune de selecție.Depunerea documentelor de selecție   Dosarul de candidatură se depune în două modalități: – depunere electronică – accesând https://forms.gle/8oUshhn385TBTbqf6 de pe website-ul de proiect http://eincluziune.eu/selectie.html Candidații vor completa fiecare rubrică cerută cu documentele dosarului de selecție. Formularul de candidatură nu se semnează. – depunere format letric – la secretariatul școlii, fiecare set de documente fiind semnat de candidat și primind nr de înregistrare. Evaluarea cererilor de candidatură  Evaluarea cererilor de candidatură este realizată de Comisia de evaluare, numită prin decizie CA cu următoarea componență: 1 reprezentant Școala Gimnazială, Comuna Crăcăoani (persoana care nu participă la procedura de selecție) și 2 evaluatori externi din ISJ Neamț sau școli cu experiență în desfășurarea de proiecte Erasmus+, persoane cu experiență în derularea proiectelor Erasmus+. Dosarele de candidatură parcurg două tipuri de evaluare: 1 Evaluarea tehnică – este realiza de reprezentantul școlii și urmărește dacă dosarele sunt trimise în termenul specificat în Apelul de selecție, dacă conțin toate documentele solicitate prin apel, daca există varianta electronică și variantă tipărită și dacă solicitantul este angajatul școlii (vezi Condiții de excludere). Rezultatul evaluării tehnice este Admis sau Respins. 2 Evaluarea calitativă – pentru asigurarea transparenței și a unei evaluări obiective această procedură este realizată de 2 evaluatori externi (nu sunt angajați în Școala Gimnazială, Comuna Crăcăoani). Aceștia evaluează independent formularul de candidatură și punctează fiecare rubrică din acesta. Se face media celor două punctaje iar punctajul final este trimis la Școala Gimnazială, Comuna Crăcăoani unde va fi afișat (avizier si website de proiect). Repartizarea beneficiarilor la cursurile de formare se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, pentru fiecare curs. Fiecare participant va primi pe adresa de email punctajul obținut și comentariile evaluatorilor pentru candidatura depusă. Orice candidatură care obține mai puțin de 50 de puncte este considerată respinsă. Condiții de excludere (respingerea cererii de candidatură)   1 Candidatul nu este angajat al Școlii Gimnaziale Comuna Crăcăoani la momentul participării la procedura de selecție. 2 Candidatul a depus mai multe cereri de candidatură. 3 Conținutul dosarului de candidatură nu respectă condițiile cerute în prezentul apel. 4 Rezultatul obținut în urma evaluării este sub 50 puncte. 5 Sunt identificate pasaje similare în mai multe formulare de candidatură (sunt respinse toate candidaturile implicate). 6 Documentele (formular de aplicație și declarația de autenticitate a testării lingvistice) nu sunt semnate de către solicitant. 7 Există diferențe de conținut între cele două formate ale formularului de candidatură. 8 Nivelul lingvistic nu este minim B1     

ro_RORomanian